Hizmetlerimiz

                                              TANITIM YAZISIDIR       

Sayın İlgililer, Şirketimiz 1973 yılından günümüze toplumun hizmetindedir.

TANIMLARVE KISALTMALAR:

HAŞERE KONTROLU-PEST KONTROL:Taşıdıkları organizmalarla insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak tehditeden, besinlere ve yaşanılan yerlere zarar veren yürüyen haşere ve kemirgenlereuygulanan Biyosidal Ürün uygulama teknikleri ile kontrol altında tutaraksağlıklı ve güvenilir bir ortam yaratılmasını sağlayan faaliyet.

BİYOSİDAL ÜRÜN: Kişisel hijyenden, ev, iş yeri, toplu taşıma araçları, eşyalarımız, hastane cihazları,veteriner alanları, havuz suları, içme suları v.b. bir çok alanın, yüzeyindezenfekte edilmesinde, yâni zararlı mikroorganizmalardan arındırılmasında kullanılan, bir ya da birden çok kimyasal madde içeren kullanıma hazır ve MSDS(Malzeme Güvenlik Kartı) bulunan; T.C Sağlık Bakanlığı’nın “Haşerelere KarşıBiyosidal Ürün Uygulama Usül ve Esasları Hk. Yönetmelik’e uygun ürünlerebiyosidal ürün denilmektedir.

HaşereKontrolu hizmetimiz, T.C SağlıkBakanlığı’nın, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama (biyosidal ürünkullanma) Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’i doğrultusunda hazırlanan“Zararlı Kontrolü Şartları Parametresi”negöre verilmektedir.


ZARARLI KONTROLU ŞARTLARI PARAMETRESİ

PERİYODU

UYGULAMA

01-SERVİS İLE ANLAŞMA,

ZARARLI KONTROL PROGRAMI OLUŞTURMA

Talebe göre

Servis(Müşteri talebinde)

02-BİYOSİDAL ÜRÜN (İLAÇ) LİSTESİ  & MSDS - Material Safety Data Sheet –Malzeme Güvenlik Kartı

Anlaşmada         

Servis(Müşteri talebinde)

03-BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN (İLAÇLARIN)   DEPOLANMASI

Dışarıda her gün 

Servis (Yönetmelik)

04-DIŞ BARINAK ELİMİNASYONU

İhtiyaca göre

Servis

05-SİNEK TELİ, KAPI YALITIM MALZ.TEMİNİ

İhtiyaca göre

Müşteri veya Servis

06-ATIK ÜRÜN DEPOLAMA

Her gün

Müşteri

07-ATIK YİYECEK DEPOLAMA

Her gün

Müşteri

08-İÇ BARINAK ELİMİNASYONU

İhtiyaca göre

Müşteri veya Servis

09-MAMUL ÜRÜN DEPOLAMA

İhtiyaca göre

Müşteri

10-KULLANIM DIŞI MAMUL ÜRÜN ATILMASI

İhtiyaca göre

Müşteri

11-KEMİRGEN KONTROLU

İhtiyaca göre

Servis(Müşteri talebinde)

12-GİZLİ YAŞAYAN KONTROLU

İhtiyaca göre

Servis(Müşteri talebinde)

13-UÇAN ZARARLI EFK-SİNEK TUTUCU KONTROLU

İhtiyaca göre

Servis veya Müşteri

14-ÜRÜNLE TEMAS EDEN YÜZEY TEMİZLİĞİ

İhtiyaca göre

Müşteri

15-ÇEVREDEKİ BİYOSİDAL ÜRÜN (İLAÇ) İZLEMESİ

İhtiyaca göre

Servis

16-KANAL, RÖGAR, IZGARA V.S İZLEME

İhtiyaca göre

Servis

17-TOPLUM SAĞLIĞI DEZENFEKT.

İhtiyaca göre

Servis(Müşteri talebinde)

18-HAŞERE KONTROLU G. RAPORU -

 (B.ÜRÜN UYGULAMA İŞLEM FORM)

Her Hizmet sonu

Servis

19-EĞİTİM

İhtiyaca göre

Servis(Müşteri talebinde)

Bunagöre:

01-SERVİSİLE ANLAŞMA, ZARARLI KONTROL PROGRAMI OLUŞTURMA:

Talebinizhâlinde aramızda gerçekleştirilecek bir yazılı-yazısız anlaşma sonunda, İlgilibölümünüz ile zararlı kontrol programı oluşturulur.

02-BİYOSİDALÜRÜNLERİN(İLAÇ) LİSTESİ & Material Safety Data Sheet:

Kullanılması düşünülen biyosidal ürünlerin (ilaç) listesi ve MSDS (Malzeme GüvenlikKartları) talebiniz doğrultusunda tarafınıza sunulur.

03-BİYOSİDALÜRÜNLERİN (İLAÇ) DEPOLANMASI:

Biyosidal ürünler, uluslararası standartlarda tarafımızca depolanmaktadır. Boş biyosidal ürün (ilaç) kutu ya da şişelerinin imhası ile ilgili bir prosedür takip edilmektedir. Anılan atıklar, "Tehlikeli Atıkların Kontrolu Yönetmeliği veAtık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde konuylailgili T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan belge almış bir kuruluş kanalıyla imha(bertaraf) ettirilmektedir.

04-DIŞBARINAK ELİMİNASYONU:

Dış barınak eliminasyonu, lokal mücadelelerde son derece zordur. Mücadele, konutlar ya da işletme içinde profesyonel bir faaliyet, komşu konutlar ya da işletmeler ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak ve entegre bir zararlı mücadele programı oluşturulması ile başarıya ulaşabilir. Özellikle çevresinde bâkir alanlar bulunan işletmeler için dış barınak eliminasyonu daha da önemlidir. Konu servisimizce dikkatle gözlenecektir. Her türlü olağan ya da sürpriz gelişmeye karşı gerekli önlemler derhal alınacak ve müdahale edilecektir. 

05-SİNEK TELİ, KAPI YALITIMI MALZEME TEMİNİ:

Binanızın dizaynı ve yalıtımı hakkında incelemeler yapılacaktır. Son yıllarda HACCP, BRCve benzeri sistemler, belirli yerlere elektrikli sinek tutucular yerleştirilmesini öngörmektedirler. Dolayısıyla servisimiz uzmanları tarafınıza, ihtiyaç halinde belirli dönemlerde bazı önerilerde bulunabilecektir. Konutlar görev alanımız içinde değildir.

06-ATIK ÜRÜN DEPOLAMA:

İşletmelerdeatık ürünleri depoladığınız bölümün genellikle temiz tutulması gerekmektedir.Görülecek lüzum üzerine servisimiz uzmanları tarafınıza belirli dönemlerde bazı önerilerde bulunabilecektir. Konutlar görev alanımız içinde değildir.

07-ATIK YİYECEK DEPOLAMA:

Konutlar hariç, İşletme mutfağında (varsa) hizmet verecek kişi ya da kuruluşun, hijyenik esaslara göre çalışması gözlemlenecektir. İlgili yerde bulunan ekipmanlar, yağ tutucuları ve diğer malzemelerin uygunluğu ve benzeri hususlar hakkında, servisimiz uzmanları, -talebiniz hâlinde-tarafınıza belirli dönemlerde bazı önerilerde bulunabilecektir.

08-İÇ BARINAK ELİMİNASYONU:

Servisimiz dahili alanda zararlılara karşı her türlü mücadeleyi verecektir. Kullanılacak sistemler, biyosidal ürünler (ilaçlar), öneriler v.s- diğer maddelerde görüldüğü gibi- detaylarıyla sizlere raporlanacaktır. 

09-MAMUL ÜRÜN DEPOLAMA:

Üretici firma iseniz, mâmul ürünlerinizin depolanmasını uygun şekilde yaptığınızdan eminiz. Yine de servisimiz uzmanları –talebiniz hâlinde-tarafınıza bazı önerilerde bulunabilecektir. Konutlar görev alanımız içinde değildir.

10-KULLANIM DIŞI MAMUL ÜRÜN ATILMASI:

Kullanım dışı mâmul ürünlerinizin depolama ve atılma sistemlerinde her hangi bir aksaklık gözlendiği takdirde servisimiz uzmanları tarafınıza bazı önerilerde bulunabilecektir. Konutlar görev alanımız içinde değildir.

11-KEMİRGEN KONTROLU:

Karşımızdaki canlının bizlere ne denli zararlı olduklarını bilmekte yarar vardır. Kemirgenlerle mücadelede Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Normlarına, HACCP, BRC kriterlerine uygun davranmak gerekmektedir. Talebiniz hâlinde Kemirgenlerle mücadele için konut ya da işletme alanına istasyon-monitörler yerleştirilecek; içlerine rodentisit konacak ve kemirgen istasyon-monitörlerin rutin kontrolleri sürdürülecektir.

Gerek duyulduğunda ilâve edilecek istasyonlar MÜŞTERİ yetkilisine bildirilecektir.YÜKLENİCİ’nin montajını yapacağı kemirgen izleme istasyon-monitörleri kontrol edilecek, yenmiş ve/veya bozulmuş yemler yenilenecektir. (Biyosidal ürün uygulaması)

Herkemirgen istasyon – monitörünün üzerinde etiketi ve bir kartı olacak; yapılan kontroller bu kartlara işlenecektir.

YÜKLENİCİ’nin servis sorumlusu, her serviste tespit ettiği aktiviteyi, oluşturulan rapor-listede belirtecektir.

Rapor-listeYÜKLENİCİ kayıtlarına geçirildikten sonra MÜŞTERİ yetkilisine iletilecektir.

12-GİZLİ YAŞAYAN ZARARLI BÖCEK KONTROLU:

Gizli yaşayan zararlılarla mücadelede de –kemirgen kontrolunda olduğu gibi- SağlıkBakanlığı Çevre Sağlığı Normlarına, HACCP ve BRC kriterlerine uygun davranmak gerekmektedir. Dolayısıyla kimyasal kullanımı asgariye indirilerek uygulama gerçekleştirilecektir. Sunulan hizmet raporlarında belirtildiği gibi, özellikle iç alanda, insan sağlığına zararı olmayan jel ürünler de kullanılacaktır.

Yürüyen haşere kontrolü amacıyla YÜKLENİCİ tarafından adresinize hizmet sunulacaktır. Bu hizmette kritik ünitelerde dâhilen ve haricen biyosidal ürün uygulaması yapılacaktır.

Hizmetinverileceği gün ve saatleri (hafta tatili dışında) her iki taraf belirler.YÜKLENİCİ’nin servis sorumlusu, her serviste problemli bölgeleri inceler. Haşere aktivitesi görülen ve/veya haşere problemine neden olabilecek ya da buna katkıda bulunacak koşullar ve alınması gereken önlemler MÜŞTERİ’ye bildirilir.

13-UÇAN ZARARLI KONTROLU:

Her tür uçan zararlıların bina içine girmelerini engellemek için, kapı, pencere,çatı yalıtımının çok iyi yapılması gerekmektedir. Konut ya da İşletmenizin yapısal özellikleri ve izolasyonu iyi olduğu takdirde her hangi bir risk bulunmayacaktır. Dolayısıyla talebiniz olursa her rutin-periyodik ziyarette konu ciddiyetle gözlemlenecektir ve servisimiz uzmanları tarafınıza bazı önerilerde bulunabileceklerdir.

14-ÜRÜNLE TEMAS EDEN YÜZEY TEMİZLİĞİ:

Yüzeytemizliğinin tarafınızca ve layıkıyla yapılacağından eminiz...

15-ÇEVREDEKİ BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN (İLAÇ) İZLENMESİ:

Çevre, SERVİS’imizce gözlenecektir.  Servisimiz uzmanları tarafınıza bazı önerilerde bulunabilecektir.

16-KANAL, RÖGAR, IZGARA V.S İZLEME:

Etraftaki kanal, rögar ve ızgaralar izlenecek; ihtiyaç hâlinde SERVİS’imizce ilaçlanacaktır.

17-TOPLUM SAĞLIĞI DEZENFEKSİYONU:

Değişik yörelerden gelip, işletme mahallinde buluşan çalışanların sağlığı ( işçi sağlığı, iş güvenliği) açısından soyunma odaları, WC’ler v.s yerlere talebiniz hâlinde “Toplum Sağlığı Dezenfeksiyonu” yapılacaktır. Hizmet ayrıca ücretlendirilecektir.  

18-BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İŞLEM FORMU

     (HAŞERE KONTROLU GENEL RAPORU):

Her periyodik – rutin- ziyaretten sonra “Biyosidal Ürün Uygulama İşlemFormu”ve/veya “ İstasyon-Monitör Yerleştirme Listesi” v.s raporlar sunulacaktır. Anılan raporlar konutlara, talepleri hâlinde sunulur.

19-EĞİTİM:

İhtiyaç hâlinde ve talebiniz üzerine, ek ücret karşılığında servisimiz uzmanları, kadrolu personelinize eğitim vermeğe hazırdır.

GENELBİYOSİDAL ÜRÜN (İLAÇ) ve UYGULAMA (İLAÇLAMA) ŞEKLİ:

Uygulama alanlarında kimyasal ürün kullanımı -ürün güvenliği ve çevre sağlığı göz önüne alınarak- en son alternatif olmalıdır. Ne var ki kullanımın zorunlu olması durumunda, insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi en düşük bulunan ve çapraz kontaminasyona (bulaşma-kirlenme) yol açmayan biyosidal ürünler (ilaçlar) kullanılacaktır. Uygulama gizli yaşayan zararlılar ve/veya toplum sağlığı dezenfeksiyonu için, jelleme ve/veya satıh uygulaması (ilaçlaması) şeklindeve/veya el tazyikli pülverizatörlerle ve/veya ULV cihazlarıyla… fare, sıçan, gelincikv.b.. kemirgen mücadelesi pellet ve/veya mum bloklarla (indikatör) destekli istasyon-monitörlerle ve/veya kapanlarla; yılan, akrep ve benzeri zararlılarla mücadele tozlama metodu ile;  uçan zararlı mücadelesi ise -ihtiyaca göre-el tazyikli pülverizatör ve/veya sisleme cihazları ile gerçekleştirilir..

UYGULAMA (İLAÇLAMA) GÜN VE MÜDDETİ:

Uygulama, aramızda yapılacak anlaşma doğrultusunda, ya da yazılı anlaşmaya gerek görmeden, karşılıklı güven çerçevesinde, fakat her iki tarafın da müsait olduğu bir gün ve zamanda gerçekleştirilir.

İŞGÜVENLİĞİ:

Uygulama personeli (uygulayıcılar),

 a) Tyvex veya benzeri tulum,

 b) Nitrile veya Latex veya benzeri eldiven,

 c) Goggle tip ve kimyasal dirençli gözlük,

 d) Silikon tipte yarım yüz maskesi,

 e) Organik, inorganik ve kükürt dioksit buhargazlarına dayanıklı kartuş ve

 f)  ABZ1tip kombine filtre kullanmaktadırlar.

YÜKLENİCİ’NIN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-YÜKLENİCİ’nin konutlarda ya da İşletmelerde gerçekleştireceği her türlü çalışma ve bu çalışmanın düzeni MÜŞTERİ’nin onayına tabidir. YÜKLENİCİ, konutların özel yaşama, İşletme’nin genel çalışma düzenine, müşteri memnuniyeti ve hizmet standartlarına eksiksiz uymakla, bina yöneticisinin ve/veya İşletme yetkililerinin talimatları ve tayin edilecek kural ve şartlar doğrultusunda çalışmakla yükümlüdür.

Konutlarda ya da İşletme’de YÜKLENİCİ tarafından görevlendirilecek personelin tamamının işin mâhiyetine uygun olmaları ve MÜŞTERİ tarafından talep edilen işleri yapabilecek vasıfları taşımaları şarttır. YÜKLENİCİ, personelinin her türlü ücreti, sosyal hakları, tazminatları, vergi ve sigorta primleri ile ilgili sorumluluğun kendisine ait olduğunu, personele ilişkin sosyal, mâli ve İşHukuku’ndan kaynaklanan diğer tüm sorumlulukları yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

2-Akut bir haşere istilası ile karşılaşılması halinde MÜŞTERİ en kısa zamandaYÜKLENİCİ ile temasa geçecektir. Bu durumda, YÜKLENİCİ kendisine yapılan ihbardan itibaren haşereyi tanımlamak, bu alandaki istilâyı yok etmek için gerekli olan tüm uygulamaları eksiksiz ve zamanında yapmak ve istila tamamen ortadan kaldırılana kadar durumu takip etmekle yükümlüdür.

YÜKLENİCİ, haşere problemine neden olabilecek koşulları –düzeltilmesi için - MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür.

UYGULAMA (İLAÇLAMA) ÜCRETİ ve GARANTİSİ: 

Servisimiz hizmet sonunda faturasını sunacaktır. Ödeme nakten veya Servisimizin sunacağı banka hesap numaralarına yapılabilir. 

Uygulama (İlaçlama) periyodları haricinde, MÜŞTERİ tarafınca vuku bulabilecek herhangi bir şikâyet gerçekleşirse SERVİSİMİZ, ek ücret talebinde bulunmadan ekibini gönderip, kontrol uygulamasını (ilaçlamasını) yinelemeyi taahhüt etmektedir.

Firmamız bilgisizce yapılan mücadelenin hem pahalı, hem de geçici, yanisonuçsuz kalacak bir mücadele olduğunun bilinci içinde görev yapan elemanlardan oluşmaktadır...

İşyerinizin en temel ve sağlıksal olan buihtiyacında bizlerden hizmet talebinde bulunursanız, şirketimizin bir yetkilisiderhal sizlerle temas kuracaktır... derin saygılarımızla


ALİ RIZA SAYSEN                                                                                        

YönetmenNOT: Anlaşma halinde,  gerekli bütün dokümanlar sunulacaktır...